Повний текст двома мовами: Ukrainian Fashion Week написали звернення до міжнародної fashion-спільноти

Новости
07.03.2022
ПОДЕЛИТЬСЯ
Відправте своїм друзям
ПОДЕЛИТЬСЯ

Звертаємось до міжнародної fashion-спільноти! Ми – команда Ukrainian Fashion Week, і сьогодні ми звертаємось до вас від імені всієї української fashion-індустрії: дизайнерів, моделей, режисерів, швачок, PR-спеціалістів, художників, фотографів, графічних дизайнерів, креативників та всіх інших професіоналів моди.

У ці темні дні ми просимо вашої термінової підтримки та гучного спротиву! Світ стежить за війною, яка відбувається в нашій країні. Результати говорять самі за себе: за даними, що оприлюднюють медіа, в Україні загинуло та поранено понад 2000 цивільних українців. Найбільша країна Європи стала зоною війни, смерті й болю, зоною невиправданої агресії. Понад мільйон людей перетнули кордони України.

Мода завжди була найбільшою, найгучнішою платформою для захисту прав людини та демократичних цінностей. Мода закликала до інклюзивності, різноманітності, стійкості та свободи вираження поглядів. Ми віримо, що ваш голос може змінити ситуацію і допоможе всьому творчому світу звернути увагу на події в Україні саме зараз. Відповідальний бізнес відіграє велику роль у мотивації росіян діяти, щоб зупинити злочинні дії свого керівництва. Як ми бачимо з раннього впливу санкцій і дій таких компаній, як Apple, Adidas, FIFA, Spotify та багатьох інших, бізнес-спільнота може бути потужною силою добра.

Ми звертаємося до світової модної спільноти з проханням підтримати українську демократію, яка захищає нас та решту вільного світу від Росії. Ось 5 способів, як ви можете допомогти.

Ban Russia

Якщо ви відповідальний бізнес, вражений російськими звірствами, найефективніший спосіб зробити заяву – припинити будь-яку співпрацю із загарбником: позбутися, вийти з російського ринку, припинити обслуговування російських клієнтів, заборонити російським компаніям участь у вашій професійній колаборації та глобальній економіці. Економічні показники — це мова, яку розуміє і відчуває будь-який бізнес. Ми повинні говорити їхніми мовами, щоб вони чули.

Будьте голосом правди

Інформуйте своїх клієнтів та передплатників соціальних мереж про війну в Україні та попросіть їх висловити свою підтримку онлайн, протестувати проти війни та бойкотувати Росію. Розмістіть банер, створіть інформаційний бюлетень, запишіть відео – поширюйте правду та підтримайте Україну! Чим більше людей усвідомлять, що відбувається в Україні, тим швидше вона зможе перемогти агресора.

Збір коштів для України

Ви можете запропонувати своїм клієнтам придбати певний продукт чи послугу для збору коштів або пожертвувати кошти благодійній організації, яка підтримує допомогу українцям. Ось кілька можливих варіантів пожертв, які ви можете розглянути. Якщо ваш продукт чи послуга можуть бути корисними Україні в ці важкі часи, будь ласка, надайте їх країні як допомогу.

Наймати українців

Ви можете забезпечити додатковий заробіток для працівників з України по всьому світу. Якщо ви користуєтеся послугами фрілансу, найміть українців і підтримайте їх заробітком у ці важкі часи. Купуйте українські товари online.

Внутрішня кампанія

Якщо ви працівник, ви можете організувати масову кампанію та лобіювати рішучі дії вищого керівництва своєї компанії. Напишіть листа і надішліть його своєму керівництву. Мобілізуйте своїх колег з України та світу надіслати подібний лист. Чим більше листів отримають ваші лідери, тим більша ймовірність, що вони вживатимуть заходів. Кожна людина, кожен бізнес, кожна організація відіграють важливу роль у зупиненні цього безжального, необґрунтованого та неспровокованого вторгнення, яке загрожує миру у всьому світі. З усією нашою вірою в людство, Українська модна спільнота. #StandWithUkraine

Dear international fashion community,

We are a Ukrainian Fashion Week team and today we are writing to you on behalf of all the Ukrainian fashion industry: designers, models, stage directors, seamstresses, PR professionals, artists, photographers, graphic designers, creatives, and all the other fashion professionals. On these dark days, we ask for your urgent support and loud voice! The world has been following the catastrophic circumstances that are unfolding in our country. The outcomes speak for themselves; according to the data published in media more than 2000 civil people are dead or injured. The biggest country of Europe has become a zone of war, death, and pain, a zone of unjustified aggression. More than a million people crossed the borders of Ukraine.

Fashion has always been the biggest, the loudest platform to stand for human rights and democratic values. It stands for inclusivity, diversity, sustainability, and freedom of expression. We believe that your voice can make a difference, and will help the whole creative world to pay attention to the situation in Ukraine right now. The responsible business has a big role to play in motivating Russians to act in order to stop the criminal actions of their leadership. As we have seen from the early impact of sanctions and the actions of companies like Apple, Adidas, FIFA, Spotify, and many others, the business community can be a powerful force for good.

We appeal to the global fashion community to support a Ukrainian democracy that protects us and the rest of the free world from Russia. Here are 5 ways that you can help.

Ban Russia

If you are a responsible business appalled by the Russian atrocities, the most effective way to make the statement is to stop any cooperation with the invader: divest, exit the Russian market, stop serving Russian customers, ban Russian companies from participation in your professional community and the global economy. Economic measures are the language any business understands and feels. We need to speak their languages for them to listen. 

Be the voice of truth

Inform your customers and social media subscribers about the war in Ukraine and ask them to voice their support online, protest against the war, and boycott Russia. Put up a banner, create a newsletter, record a video – disseminate the truth, and rally support for Ukraine! The more people are aware of what is going on in Ukraine, the sooner it will be able to defeat the aggressor.

Fundraise for Ukraine

You can offer your customers to buy a specific fundraising product or service, or donate funds to the charity organization that supports relief for Ukrainians. Here are some possible donation options for you to consider. If either your product or service can be helpful for Ukraine in this tough time, please, provide them as a help for the country.

Hire Ukrainians

You can provide additional income to gig workers from Ukraine, even if you are located across the globe. If you use freelance services – hire Ukrainians and support them with income in these difficult times. Buy Ukrainian products online.

Campaign internally

If you are an employee, you can organize a grassroots campaign and lobby your senior management for decisive action. Attached is a template of a letter you can send to your management. Mobilize your colleagues from Ukraine and around the world to send a similar letter as well. The more letters your leaders receive, the more likely they are to take action. Every person, every business, every organization has a role to play in stopping this ruthless, unwarranted, and unprovoked invasion that threatens peace in the whole world. With all our beliefs in humanity, Ukrainian fashion community. #StandWithUkraine

ПОДЕЛИТЬСЯ
На сайте доступны аудиозаписи статей, подкасты и рекомендации стилистов в аудио-формате. Такие материалы отмечены соответствующим знаком(слева).